Human BioBank

ธนาคารชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        ธนาคารชีวภาพ เป็นคลังเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและตัวอย่างเลือดเพื่องานวิจัยให้เป็นระบบ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย
        สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ทางคลินิกสาขาต่าง ๆ และนักวิจัยพื้นฐาน ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคในผู้ป่วยได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Mobirise

Contact Us

ธนาคารชีวภาพ
ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัตร
ชั้น 4 อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Phone: +66 (0) 7 445 1189
E-mail: biobankpsu@gmail.com

Start your own site - Click here